ALGEMENE VOORWAARDEN JOVAK BVBA

Ondernemingsgegevens

Jovak bvba
Vaartweg 438
2100 Deurne
BTW BE0859659530
http://shop.jovak.be
info@jovak.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Jovak, een bvba met maatschappelijke zetel te Vaartweg 438, 2100 Deurbe BTW BE 0859659530, (hierna 'Jovak’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Jovak moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jovak bvba aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jovak bvba niet. Jovak bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jovak bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jovak bvba. Jovak bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan artikelen aankopen uit het assortiment dat Jovak bvba aanbiedt op de webshop. Zodra de klant een bevestigingsmail met factuur ontvangen heeft op het door hem ingegeven emailadres, komt de aankoop tot stand. In de bevestigingsmail zal aangeduid zijn op welke datum en via welke verzender de aangekochte produkten zullen geleverd worden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  •  via bankkaart
  •  via kredietkaart

Jovak bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jovak bvba. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jovak bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant op voorhand contact op te nemen met de Jovak bvba klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Jovak bvba. De klant moet bewijzen, dmv bvb een bewijs van de postverzending, dat de geleverde zaken tijdig teruggestuurd werden. Belangrijk is dat de terugzending van de produkten in de originele verpakking dient te gebeuren, inclusief accessoires, documentatie,… Het product dient in nieuwstaat te zijn als het teruggezonden wordt. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Jovak bvba er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag  inclusief de berekende verzendkosten aan de klant terugbetaald.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Jovak bvba binnen de 7 kalenderdagen inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Jovak bvba kan geen garantie bieden tegen verkleuring of vervaging van stoffen door de  inwerking van zwemwater met chloorhoudende middelen. Het beste kan je het wasvoorschrift volgen en het product na gebruik enkel af te spoelen met koud water. Zowel op de monovin als op de stiknaden van de zeemeerminstaarten bieden we 30 kalenderdagen garantie. Echter komt iedere garantie te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan zoals het trachten te staan met de zeemeerminstaart in zwemwater of daarbuiten of het overmatig schuren met de zeemeerminstaart langs bodem en/of wanden van de zwemgelegenheid waardoor beschadiging optreed, springen, lopen) of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jovak bvba, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant bekomt evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Jovak bvba geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), allergieën, allergische reacties enz. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is op geen enkel moment overdraagbaar.

Artikel 7: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen volgens de richtlijn 97/7EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, wet van 6 april 2010 op marktpraktijken en Consumentenbescherming.
De consument heeft het recht aan Jovak bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Jovak bvba en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan het volgende retouradres Jovak bvba, Vaartweg 438, 2100 Deurne, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Onlinegeschillenbeslechting van de Europeese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 8: Privacy wetgeving

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Jovak bvba uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Jovak bvba, Vaartweg 438, 2100 Deurne, België.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jovak bvba heeft zodoende geen toegang tot uw paswoord.
Jovak bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Jovak bvba ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Jovak bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Jovak bvba.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Jovak bvba.

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Jovak bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jovak bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Jovak bvba waarschuwt bij aankoop van de zeemeerminstaart en/of Monovin expliciet voor gevaar bij gebruik van de zeemeerminstaart en/of Monovin door kinderen en/of volwassenen. Jovak bvba adviseert dan ook nadrukkelijk dat het gebruik van al onze artikelen slechts plaatsvindt onder direct toezicht van derden. Jovak bvba adviseert eveneens dat kinderen/volwassenen die gebruik maken van de zeemeerminstaart en/of monovin, voldoende zwemervaring hebben.  Jovak bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, daaronder schade ten gevolge van letsel of dood, ontstaan door gebruik van de zeemeerminstaart en/of Monovin door kinderen en/of volwassenen die in strijd zijn met het advies van Jovak bvba. Indien Jovak bvba aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Jovak bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).